Дайджест БАУ за Травень 2019 р. UABio Digest May 2019
UABio logo UABio logo

Новини

Підсумковий семінар проекту uP_running: презентація найкращих практик та отриманого досвіду, 04 червня 2019 р., м. Київ

БАУ на найбільшому полігоні твердих побутових відходів в Україні

Лист БАУ щодо вдосконалення механізму формування та встановлення тарифів на теплову енергію

Пропозиції по вдосконаленню статистики України в секторі біоенергетики в рамках проекту ЄС Twinning

Інтерв'ю директора Ecodevelop про досвід будівництва сучасних біогазових станцій

Біоенергетика як шанс замістити 2/3 потреб України в газопостачанні: mission possible?

Презентація проекту ЄС Twinning «Розвиток відновлюваної енергетики в Україні», 2019-2020 рр.

Пост-реліз семінару "Податкові та митні питання реалізації проектів відновлюваної енергетики", 23 квітня 2019, Київ

Новини партнерів: SAF Україна розповідає про Європейський проект AgroBioHeat

Міжнародна Конференція "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2019": Встигніть зареєструватись зі знижкою!

News

The final workshop of the uP_running project: presentation of best practices and gained experience, June 4, 2019, Kyiv

UABio at the largest municipal solid waste landfill in Ukraine

UABio letter on improvement of the mechanism for formation and establishment of tariffs for thermal energy

Suggestions to improve the statistics of Ukraine in the sector of bioenergy within the framework of the EU Twinning project

Interview by director of Ecodevelop about the experience of building modern biogas plants

Bioenergy as a chance to replace 2/3 of Ukraine's gas needs: is the mission possible?

Kick-off Сonference on the EU Twinning Project “Renewables Development in Ukraine”, 2019-2020

Post-release of the seminar "Tax and Customs Issues for the Implementation of Renewable Energy Projects", 23 April 2019, Kyiv, Ukraine

Partners news: SAF Ukraine about the European project AgroBioHeat

International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2019": Take Advantage of early registration!

Нові члени БАУ

Новий член БАУ – агрокомпанія "Галс Агро"

Новий член БАУ - ТОВ "Енерстена Україна"

Новий член БАУ - Роман Сем'янчук

New UABio members

New UABio Member – agro company "Gals-Agro"

New UABio Member - "Enerstena Ukraine" LLC

New UABio member - Roman Semyanchuk

Інфографіка

Спрощення доступу до землі для реалізації проектів ВДЕ з 1 січня 2019 р.

Спрощення передачі землі для лінійних об'єктів енергетики з 1 квітня 2018 р.

Infografics

Simplification of access to land for the implementation of renewable energy projects since January 1, 2019

Simplification of land transfer for linear power facilities from April 1, 2018

Відео

П'ять демостраційних біоенергетичних проектів в Україні в межах проекту up_Running, 2017-2018

Прес-конференція «Відкриття компанією Ecodevelop власної біогазової станції», 22 травня, м. Київ

Video

Five bioenergy demo projects in Ukraine within the up_Running project, 2017-2018

Press conference "Opening biogas plant by Ecodevelop", May 22, Kyiv

Аналітика

Використання біомаси енергетичних культур у північних областях України, 2018

Вивчення використання лісової біомаси у північних областях України, 2018

Постачання біомаси для виробництва теплової та електричної енергії. Звіт IRENA 2019

Біоелектроенергія в Європі. Статистичний звіт Bioenergy Europe 2019

Analytics

Solid Biomass Supply for Heat and Power. Technology Brief by IRENA. 2019

Bioelectricity in Europe. Bioenergy Europe Statistical Report 2019

Події

Підсумковий семінар проекту uP_running: презентація найкращих практик та отриманого досвіду, 04 червня 2019 р., м. Київ

VIII Форум біомаси та відходів, 12 червня 2019 р., м. Хожув, Польща

Семінар "Зміцнення партнерства з бізнесом для досягнення цілей ООН у сфері сталого розвитку", 13 червня 2019 р., м. Житомир

Український форум з відновлюваних джерел енергії, 24 червня 2019 р., Лондон, Англія

Міжнародна Конференція "ЕНЕРГІЯ З БІОМАСИ 2019", 24-25 вересня 2019, Київ, Україна

Міжнародна виставка обладнання та технологій для збору та переробки відходів Waste Management, 8-9 жовтня 2019 р., м. Київ

Events

The final workshop of the uP_running project: presentation of best practices and gained experience, June 4, 2019, Kyiv

VIII Forum of Biomass and Waste, June 12, 2019, Chorzow, Poland

Seminar "Strengthening partnership with business to achieve United Nations goals for sustainable development", June 13, 2019, Zhytomyr, Ukraine

The Ukrainian Renewables Forum, June 24, 2019, London, England

International Conference "BIOMASS FOR ENERGY 2019", September 24-25, 2019, Kyiv, Ukraine

International Exhibition of equipment and technologies for waste collection and recycling Waste Management 2019, 8-9 October 2019, Kyiv, Ukraine

Про БАУ

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України» заснована з метою створення спільної платформи для співпраці на ринку біоенергетики України та забезпечення найбільш сприятливих умов ведення бізнесу для прискореного та сталого розвитку біоенергетики. У 2019 році Асоціації - 5 років. Членами БАУ стали 25 провідних компаній, 15 фізичних осіб та понад 20 експертів.

About UABio

Civic union "Bioenergy Association of Ukraine" was established to create a common platform for cooperation on bioenergy market of Ukraine, ensuring the most favorable business conditions for accelerated and sustainable bioenergy development. In 2019 Association is 5 years old. Among UABio members are 25 leading companies, 15 physical persons and over 20 experts.

Facebook Twitter
Всі новини БАУ
Попередні дайджести БАУ
Аналітичні матеріали БАУ
Статті членів БАУ
All UABio news
UABio information digest
UABio analytical materials
UABio members articles

Запрошуємо Вас приєднатися до членства в БАУ! We invite you to become a member of the UABio!
Ми робимо енергію зеленою!
Дайджест виходить щомісячно.
Будемо раді отримати ваші побажання та пропозиції на
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
We are greening the energy!
This digest is issued monthly.
We look forward to receiving your feedback and suggestions at
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.